Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΚ-ΜΕΕΠ

Νομοθεσία για ΜΕΚ-ΜΕΕΠ, (από σχετική εισήγηση της Διευθύντριας της Δ15)
Πρόλογος

Το θέμα στο οποίο έχω κληθεί να σας ενημερώσω αφορά στην περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, μελετητών και εταιρειών μελετών, τα μητρώα των οποίων τηρούνται στη Δ/νση Μητρώων & Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, και του Μητρώου κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε).

Την κατασκευή δημοσίων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη εγγραφής για την παρακολούθηση της τεχνικής και οικονομικής ικανότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημοσίων έργων.

Στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) εγγράφονται επιχειρήσεις με ατομική ή οποιαδήποτε νομική μορφή.

Για την παρακολούθηση της τεχνικής εμπειρίας στην κατασκευή των προσώπων που στελεχώνουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, τηρείται στο ΥΠΕΧΩΔΕ μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών (ΜΕΚ).

Τα Μητρώα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ θεσμοθετήθηκαν με το Ν.1418/84 και ισχύουν σήμερα με τις ρυθμίσεις του Ν.2940/01 τα εκδοθέντα Π.Δ και της Υ.Α.1. ΜΕΚ


Στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) εγγράφονται οι τεχνικοί διπλωματούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανωτέρων τεχνικών σχολών που ασχολούνται με την παραγωγή έργων σε οποιοδήποτε στάδιο (μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη).

Με την εγγραφή γίνεται και κατάταξη σε κατηγορίες έργων σε μια από τις τέσσερίς βαθμίδες εμπειρίας, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

Η εγγραφή και κατάταξη στο ΜΕΚ που ισχύει μέχρις ότου γίνει τυχόν ανακατάταξη με αίτηση του ενδιαφερόμενου η επέκταση σε άλλες κατηγορίες και η εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα γίνεται από την Επιτροπή ΜΕΚ.

Η εγγραφή στο ΜΕΚ γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που ζητεί επίσης την κατάταξη του σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων και την αντίστοιχη σε κάθε κατηγορία βαθμίδα.

Για την εγγραφή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:

-αντίγραφα των τίτλων σπουδών,

-λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα για τις επαγγελματικές ή επιστημονικές απασχολήσεις του,

-πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή αντίστοιχο σημείωμα βάσει των στοιχείων της ταυτότητας του,

-δήλωση του ν.1599/1986 για τις απασχολήσεις του στο κύκλωμα παραγωγής έργων, με μνεία κάθε συγκεκριμένου έργου του χρόνου και του είδους απασχόλησης που θα συνοδεύεται από σχετικές βεβαιώσεις αν δεν προκύπτουν τα σχετικά στοιχεία από πιστοποιητικά του ΜΕΚ

-και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.

Ο αριθμός των βαθμίδων εμπειρίας σε κάθε ειδικότητα ορίζεται σε 4.

Οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατατάσσονται στην Α’ βαθμίδα εμπειρίας μετά 3ετία από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος.

Μπορεί να γίνει κατάταξη απευθείας στη Β΄ βαθμίδα αν έχει συμπληρωθεί 5ετία από την άσκηση επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία.

Η επέκταση της εγγραφής σε άλλες κατηγορίες και η εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλει και όλα τα σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία .

Αίτηση για επέκταση σε άλλες κατηγορίες και για εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα είναι απαράδεκτη πριν περάσει 1 έτος από την απόρριψη του σχετικού αιτήματος.

Για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα των διπλωματούχων ή πτυχιούχων ΑΕΙ απαιτείται για όλες τις κατηγορίες έργων
• 3 έτη απασχόληση σε κατασκευή ή
• 6 έτη σε επίβλεψη ή
• 9 έτη απασχόληση σε μελέτη.

Για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα των πτυχιούχων ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικών απαιτείται για όλες τις κατηγορίες έργων
• 3 έτη απασχόληση σε κατασκευή ή
• 8 έτη σε επίβλεψη.
Οι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ διαγράφονται αυτοδίκαια σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης.

Για κάθε δημόσιο έργο η υπηρεσία συντάσσει υποχρεωτικά πιστοποιητικό ΜΕΚ.

Το πιστοποιητικό συντάσσεται οπωσδήποτε με τη παραλαβή του έργου και κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Τα πιστοποιητικά ΜΕΚ περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία που σχετίζεται με πρόσωπα εγγεγραμμένα στο ΜΕΚ αυτών που έχουν τα τυπικά προσόντα για να εγγραφούν σε αυτό και που ασχολήθηκαν με το έργο από της πλευράς του αναδόχου ή των σχετιζόμενων με αυτόν επιχειρήσεων, όπως επίσης και τις σχετικές αξιολογήσεις.

Τα πιστοποιητικά ΜΕΚ διαβιβάζονται απευθείας στην αρμόδια για την τήρηση του ΜΕΚ υπηρεσία.

Τα στοιχεία και πιστοποιητικά ΜΕΚ που είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν οι υπηρεσίες των φορέων του δημόσιου τομέα που εκτελούν έργα είναι:

1. ετήσια πιστοποιητικά ΜΕΚ
2. πιστοποιητικά ΜΕΚ για κάθε εργολαβία της οποίας γίνεται προσωρινή παραλαβή ή η παραλαβή αυτής θεωρείται συντελεσμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
3. δελτία έκτακτων στοιχείων ή επιθεωρήσεων.

Τα πιστοποιητικά ΜΕΚ της προηγούμενης παραγράφου αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα κατά έργο και περιλαμβάνουν:
- το ονοματεπώνυμο τους, πατρώνυμο κλπ,
-το ρόλο που διαδραμάτισαν κατά την εκτέλεση του έργου με διάκριση της απασχόλησης (μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη) και
-εκτίμηση της απόδοσης.

Ανάλογα στοιχεία περιλαμβάνουν και τα δελτία έκτακτων συμβάντων ή επιθεωρήσεων.

Τα πιστοποιητικά ΜΕΕΠ και ΜΕΚ συνδυάζονται κατά εργολαβία.

Σήμερα στο ΜΕΚ είναι εγγεγραμμένοι 29.415 τεχνικοί, εκ των οποίων 11.833 στελεχώνουν εργοληπτικές εταιρείες.

………………..


2. ΜΕΕΠ


Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις λαμβάνουν μέρος στις δημοπρασίες δημοσίων έργων με
• την εργοληπτική βεβαίωση εγγραφής τους στο ΜΕΕΠ, που αναθεωρείται ανά τριετία (εκτός των συγχωνευθεισών εταιρειών το έτος 2003, που ίσχυαν για έξι έτη) και
• με την Ενημερότητα Πτυχίου, που χορηγείται επίσης από την Δ/νση Δ15 της ΓΓΔΕ στις επιχειρήσεις 3ης τάξης και άνω, και έχει αντικαταστήσει τα δικαιολογητικά που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και παλαιότερα προσκομίζοντο σε κάθε δημοπρασία.

Η Ενημερότητα Πτυχίου έχει 6μηνη ισχύ από το έτος 2005 που ρυθμίστηκε με Υπουργική Απόφαση όπως συμπληρώθηκε με την εκδοθείσα το 2007 επίσης Υπουργική Απόφαση (με τις προγενέστερες διατάξεις ίσχυε μέχρι τη λήξη κάποιου πιστοποιητικού).

Στα πλαίσια απλούστευσης των διαδικασιών, έχει προωθηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση για μεγαλύτερη χρονική ισχύ.

Η Ενημερότητα Πτυχίου σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ συνιστά επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών δημοσίων έργων.

Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στο ΜΕΚ και ΜΕΕΠ στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης, τα οποία συγκεντρώνονται από την Δ/νση Δ15 της ΓΓΔΕ, ελέγχονται, καταχωρούνται μηχανογραφικά, τίθενται υπόψη των αρμοδίων Επιτροπών, οι οποίες γνωμοδοτούν σχετικά.
Η Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2006 αποσαφήνισε τη λειτουργία του ΜΕΕΠ και τις διαδικασίες εγγραφής και κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με την αναθεώρησή της, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάληψη από την επιχείρηση αυτή της κατασκευής δημοσίου έργου.

Η εγγραφή και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, καθώς και η τακτική και η έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής τους, γίνεται με αίτησή τους και στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης και τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από τη Δ/νση Δ15 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ που είναι αρμόδια για τη τήρηση του ΜΕΕΠ. Μεταξύ των στοιχείων αυτών περιλαμβάνονται ιδίως
• τα πιστοποιητικά ΜΕΕΠ, τα οποία συντάσσονται για κάθε έργο από τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής και περιέχουν πληροφορίες και αξιολογήσεις
- για τη δημοπρασία και την ανάδοχο επιχείρηση,
- για τις τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν συμπράξει στην κατασκευή του έργου με συμβάσεις κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, οι οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων των τριών (3) τελευταίων ετών, οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις πριν από την υποβολή αίτησης, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι ειδικές καταστάσεις τιμολογίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τα τιμολόγια ιδιωτικών έργων όλων των κατηγοριών, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης των παγίων στοιχείων και της αξίας τους (οικόπεδα, γήπεδα, κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα πλην επιβατικών αυτοκινήτων), δικαιολογητικά για την απόδειξη της βασικής και της συμπληρωματικής στελέχωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ.

Η Επιτροπή ΜΕΕΠ είναι αρμόδια για την εγγραφή, την αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ μέχρι και την 5η τάξη.

Για την εγγραφή, αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξη στις τάξεις 6η και 7η εκδίδεται απόφαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ύστερα από γνώμη της επιτροπής ΜΕΕΠ.

Η υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, με υπογραφή του προϊσταμένου της, εκδίδει τις πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ (πτυχία), ύστερα από την έκδοση της σχετικής απόφασης κατά το ανωτέρω.

Οι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ επιτρέπεται να στελεχώνουν μία μόνο εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ.

Η συμμετοχή τους πρέπει να είναι ενεργός και παρακολουθείται από την υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ.

Η υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ μπορεί να παραπέμπει τα ανωτέρω στελέχη, των οποίων η συμμετοχή κρίνεται εικονική ή ανεπαρκής, στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανό.

Η ελάχιστη στελέχωση της επιχείρησης πρέπει να είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της και να αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφάλισης του προσωπικού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Η κατάταξη στις κατηγορίες και τις τάξεις του ΜΕΕΠ ισχύει για μία 3ετία (τακτική αναθεώρηση).

Αν η εργοληπτική επιχείρηση δεν υποβάλλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης, μέσα σε 60 ημέρες, από τη συμπλήρωση της 3ετίας ή 6ετίας, κατά περίπτωση, τεκμαίρεται ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις παραμονής της στις κατηγορίες και τάξεις που έχει καταταχθεί και διαγράφεται από το ΜΕΕΠ.

Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα μήνα από τη πάροδο της εξηκονταήμερης προθεσμίας.

Η υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ μπορεί να ενεργήσει οποτεδήποτε έκτακτη αναθεώρηση αν διακριβωθούν νεότερα δυσμενή στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία της επιχείρησης διαγράφοντας την από ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες έργων ή υποβιβάζοντας την από την τάξη εγγραφής της.

Η τακτική ή έκτακτη αναθεώρηση μπορεί να συνδυασθεί με μεταβολή στις κατηγορίες και τάξεις για τις οποίες είχε εγκριθεί στο παρελθόν η εγγραφή της επιχείρησης.

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγράφονται και κατατάσσονται στο ΜΕΕΠ, σε ορισμένη τάξη ανά κατηγορία έργων με αίτησή τους που συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά όπως :
α) Έγγραφα νομιμοποίησης
β) αποδεικτικά στοιχεία της στελέχωσης
γ) Στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.
δ) στοιχεία για τα έργα που εκτέλεσε η επιχείρηση κατά την προηγούμενη 3ετία
ζ) πιστοποιητικά ότι η επιχείρηση δεν τελεί σε πτώχευση, σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να ανακοινώνουν εγγράφως στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την επέλευση τους, τις μεταβολές στα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εγγραφή και κατάταξη τους εφόσον αυτές αφορούν απώλεια των ελαχίστων νομίμων προϋποθέσεων κατάταξης (στελέχωση, κεφάλαιο, πάγια στοιχεία κ.λ.π) και να αναπληρώνουν τις σχετικές ελλείψεις μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την υποβολή της ανακοίνωσης.

Αν με υπαιτιότητα της επιχείρησης οι μεταβολές δεν γνωστοποιηθούν και δεν αναπληρωθούν οι ελλείψεις εμπρόθεσμα, επέρχονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις συνέπειες, όταν με οποιονδήποτε τρόπο οι μεταβολές περιέλθουν σε γνώση της υπηρεσίας και η επιχείρηση χάνει το δικαίωμα να αναπληρώσει τις ελλείψεις και κινείται η διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης της κατάταξης της στο ΜΕΕΠ.

Η διαδικασία της έκτακτης αναθεώρησης με πρωτοβουλία της υπηρεσίας κινείται επίσης στις περιπτώσεις που δεν υποβάλλεται, μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης αίτηση για έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου συνοδευόμενη με πλήρη δικαιολογητικά, από επιχείρηση που υπέχει σχετική υποχρέωση.

Για τις εταιρείες 3ης έως και 7ης τάξης του ΜΕΕΠ εφαρμόζεται ο τύπος κατάταξης για την εγγραφή, κατάταξη και την αναθεώρηση ο οποίος προκύπτει από στοιχεία κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία 3ετία και τα οικονομικά της μεγέθη.

Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου κατάταξης αποτελεί τη συνολική βαθμολογία της εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕΕΠ.

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία όπως ορίζεται από το νόμο για την κατάταξη των εταιρειών στην αντίστοιχη τάξη του ΜΕΕΠ πρέπει να καλύπτεται.

Οι τάξεις του ΜΕΕΠ ορίζονται σε 7 και επιπλέον αυτών ορίζονται και δύο ειδικές τάξεις οι Α1, Α2 για μικρές επιχειρήσεις. Η κατάταξη στο ΜΕΕΠ των εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής βασικές κατηγορίες έργων:


• -οδοποιίας,
• -οικοδομικών,
• -υδραυλικών,
• -ηλεκτρομηχανολογικών,
• -λιμενικών
• -βιομηχανικών ενεργειακών

και στις προβλεπόμενες εξειδικευμένες κατηγορίες:

• -πρασίνου
• -ηλεκτρονικού εξοπλισμού
• -πλωτών έργων
• -αποκαλύψεων μεταλλείων και
• καθαρισμού & επεξεργασίας νερού και αποβλήτων

Κάθε επιχείρηση κατατάσσεται σε μία μόνο τάξη για κάθε κατηγορία.

Η κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην 7η τάξη του ΜΕΕΠ συνεπάγεται την κατάταξη της σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων.

Η κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην 6η ή στην 5η τάξη του ΜΕΕΠ συνεπάγεται την κατάταξη της σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων, αν κατά την αναθεώρηση της πληροί τις προϋποθέσεις κατάταξης της τουλάχιστον σε 4 από τις κατηγορίες αυτές.

Στις ειδικές τάξεις Α1 και Α2 του ΜΕΕΠ κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις με μόνο κριτήριο τη στελέχωση τους από τεχνικούς εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ, χωρίς την εφαρμογή του τύπου κατάταξης, ως έξης :
Στις τάξεις 1η και 2η εκτός από την στελέχωση απαιτούνται και ελάχιστα οικονομικά όρια.

Για κατάταξη στις ειδικές τάξεις Α1, Α2 στην στη 1η και 2η τάξη του ΜΕΕΠ δεν απαιτείται νομική μορφή εταιρικού σχήματος.

Για κατάταξη στις τάξεις 3η έως και 7η του ΜΕΕΠ απαιτείται νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας.

Ακόμα οι εταιρείες 3ης έως 7ης τάξης υποχρεούνται να υποβάλλουν ετησίως τις οικονομικές τους καταστάσεις και έκθεση δραστηριότητας που ελέγχονται και η μη υποβολή ή μη κάλυψη των κατωτέρων οικονομικών ορίων συνεπάγεται συνέπειες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την επιχείρηση.

Οι εταιρείες κρίνονται με βάση τα οικονομικά του στοιχεία, ανάλογα με τη τάξη που κατέχουν, την ανάλογη στελέχωση με τεχνικούς ΜΕΚ και κατά την αναθεώρηση τους 3ετία ή 6ετία οφείλουν να καλύπτουν τον προβλεπόμενο τύπο κατάταξης ΤΚ, ο οποίος εξάγεται από τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και τα έργα που έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία. Ακόμα οι προβλεπόμενοι από το νόμο δείκτες βιωσιμότητας πρέπει να τηρούνται και να είναι μεγαλύτεροι της μονάδας.

Σήμερα έχουμε ατομικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 6.035 στις τάξεις Α1, Α2, 1η και 2η.

Με εταιρική μορφή 1.770, εκ των οποίων:
-857 προσωπικές, ή ΕΠΕ,
-Δημοτικές 50, και
-863 Ανώνυμες στις τάξεις Α1 έως και 7η από τις οποίες οι 617 είναι 3ης τάξης και άνω.

Από το έτος 2003 που επανακρίθηκαν όλες οι επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, έχουν αναθεωρηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις πολλές επιχειρήσεις.

Στις αρχές του έτους 2009 έληξε η ισχύς των βεβαιώσεων ΜΕΕΠ των εταιρειών που προήλθαν από συγχώνευση και με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ χορηγήθηκε 6μηνη παράταση σε όσες εταιρείες υπέβαλλαν ανάλογη αίτηση.

Η διαδικασία των προτάσεων έχει ολοκληρωθεί για ρυθμίσεις ενόψει της λήξης και της 6μηνης παράτασης που δόθηκε.

Συνολικά από τις υφιστάμενες εταιρείες που είχαν συγχωνευθεί το έτος 2003 με την επανάκριση έχουν καταθέσει αιτήσεις για να αναθεωρηθούν περίπου οι μισές, και έχει χορηγηθεί παράταση στις υπόλοιπες.


…………………..3. ΓΕΜ


Στο Μητρώο Μελετητών εγγράφονται φυσικά πρόσωπα, προκειμένου είτε να ασκήσουν επιχείρηση εκπόνησης μελετών, είτε να στελεχώνουν εταιρείες μελετών.

Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια από τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος και να έχουν την εγκατάσταση τους εντός Ελλάδας.

Επιπλέον αυτών δεν πρέπει να εμπίπτουν στις απαγορεύσεις της παρ.2 του άρθρου 39 του ν.3316/05, οι οποίες αφορούν αφενός σχέσεις με εργοληπτικές επιχειρήσεις και αφετέρου κωλύματα συμμετοχής τους στους διαγωνισμούς, όπως αναφέρονται στο άρθρο 16 (παρ.1).

Η κατάταξη των μελετητών και των εταιρειών στο οικείο μητρώο απορρέει από την εμπειρία που αποκτά ο μελετητής ή η εταιρεία και ορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο, η εξέλιξη των μελετητών επί τη βάσει του χρόνου από της λήψεως του διπλώματος και της ανάλογης εμπειρίας.

Η κατάταξη μελετητής σε συγκεκριμένη τάξη προσδίδει στο μελετητή συγκεκριμένο δυναμικό σε μονάδες ανάλογες με τη τάξη.

Το άθροισμα των δυναμικών των φυσικών προσώπων μελετητών καθορίζει την κατάταξη των εταιρειών μελετών.
Επιπλέον καθορίζεται ότι κάθε μελετητής μπορεί να δεσμεύει το πτυχίο του σε μία μόνο εταιρεία μελετών και δεν μπορεί να ασκεί παράλληλα του επάγγελμα του μελετητή ως φυσικό πρόσωπο.

Η κατάταξη των πτυχίων των εταιρειών και των γραφείων μελετών γίνεται σε πέντε τάξεις, αναλόγως με το δυναμικό τους.
• Στις τρεις πρώτες τάξεις (Α, Β, και Γ) κατατάσσονται μελετητές, φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες, γραφεία και
• στις δύο ανώτερες τάξεις (Δ και Ε) μόνο εταιρείες / γραφεία μελετών.

Στα Μητρώα της Δ/νσης Δ15 είναι εγγεγραμμένοι
• 21.364 μελετητές.

Από αυτούς
• 9.211 έχουν πτυχίο σε ισχύ.

Εκτός των ανωτέρω έχουν μελετητικό πτυχίο
• 485 γραφεία μελετών, στα οποία
• συμμετέχουν 2.609 μελετητές.

• Οι διατάξεις του πιο πάνω νόμου προβλέπουν με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, που το σχετικό σχέδιο βρίσκεται προς επεξεργασία στο ΣΤΕ, τη ρύθμιση των λεπτομερειών οργάνωσης των μητρώων,
• τις προϋποθέσεις εγγραφής,
• κατάταξης,
• αναθεώρησης του πτυχίου και
• διαγραφής των εγγεγραμμένων,
• το δικαίωμα συμμετοχής σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς ανάλογα με την κατηγορία και τάξη εγγραφής και
• την οργάνωση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου, που λειτουργεί στα πλαίσια της Δ/νσης Δ15 της ΓΓΔΕ, με αρμοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία των μητρώων.
Μέχρι να εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και όσον αφορά στα Μητρώα Μελετητών ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3316/05 για όσα θέματα ρυθμίζονται και για τα υπόλοιπα οι προγενέστερες διατάξεις του Ν.716/77.
…………………
4. ΜΗ.Κ.Ι.Ε


Αναφορικά με το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε) έχει συνταχθεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος από την Επιτροπή που είχε συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο έχει προωθηθεί και θα τεθεί υπόψη στους φορείς.…………….

Επίλογος
Τέλος για όλα τα θέματα που αφορούν στα Μητρώα ΜΕΚ, ΜΕΕΠ μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ15 : www.ypexd15.gr

Για Μελετητικά Πτυχία και πληροφορίες μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα : www.ypex-mele.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15)

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» »


Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»
28 & 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
ΘΕΜΑ : ΜΗΤΡΩΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ :
ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου